Juni - Møller & Grønborg samler og styrker naturområde ved Horsens

 

Møller & Grønborg står bag den netop offentliggjorte helhedsplan for et stort naturområde sydøst for Horsens by. På kanten af denne del af byen findes der alt fra istidskløft og skove til fjordkant med våde enge og et rigt fugleliv, og visionen er, at disse forskelligartede områder engang i fremtiden vil udgøre ét samlet rekreativt og bynært naturområde, hvor hvert enkelt områdes potentiale samtidig er fremhævet.

 

Det har for Møller & Grønborg været af høj prioritet, at de unikke landskabskarakterer skulle fastholdes, men også styrkes og tilgængeliggøres. Derfor er der i helhedsplanen fokus på stier, der samler naturområderne, bearbejdning af beplantninger, vandløb og terræn, der styrker den eksisterende natur og stedspecifikke oplevelsesrum, som fremhæver hvert områdes potentiale.

 

Stinetværket foreslås helt konkret udvidet, så områdernes stier kommer til at hænge sammen i ét netværk, mens andre stiers forløb vil ændres eller tilføjes, så de føres tæt forbi områdets naturperler. Det vil gøre det lettere og mere oplevelsesrigt at færdes i området. Et af de mange steder, hvor naturen styrkes er ved Klokkedal Ås udløb. Det sidste stykke af åen er for år tilbage rettet ud, og helhedsplanen foreslår nu, at den genslynges og altså får et naturligt forløb. De stedspecifikke oplevelsesrum vil understøtte udvalgte steders særkende – såsom vandlegepladsen, der er inspireret af de vandmøller, der engang lå i området - og oplevelsesrummene vil foruden leg og læring danne rum for samling, ophold og udsigt.

 

Møller & Grønborg har udarbejdet helhedsplanen ”Boller Landskaber – helhedsplan for naturområderne i Horsens sydøst” for Horsens Kommune. Den sætter rammen for den langsigtede udvikling af området. Den planlagte Ringvej Syd, har givet anledning til at forbedre de rekreative arealer i området, og ringvejen bliver nu foruden adgangsvej til Horsens bymidte også en vej fra Horsens by og ud i naturen.

 

”Med den her plan er der basis for at skabe et helt nyt naturområde til de mange beboere i sydbyen, men også til resten af kommunens borgere. Vi står her med en helt unik mulighed for at binde landskaberne sammen og gøre området meget mere tilgængeligt, end det er i dag”, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.