Holstebromotorvejen består af ca. 8 km udbygning af den eksisterende Rute 18 til en 4-sporet motorvej og 32 km ny motorvej. Strækningen indeholder omkring 50 større under og overføringer - heriblandt 5 dalbroer og en overført faunapassage.

 

Strækningen bevæger sig fra bylandskab til bylandskab, mens den herimellem kommer frem over; dødis-landskab, hedeslette, Bakkeø og over å-dale. Møller & Grønborg har behandlet vej- og broprojektet med fokus på landskabets karakter i den givne kontekst.

 

Møller & Grønborg har bistået med terræntilpasning og mængdeberegninger i forbindelse med aflagte vejstykker, indvinding af råstoffer, omlægninger af mindre å-systemer, tilpasninger mellem dalbroers dæmninger og eksisterende terrænkanter, samt udformning af tilslutningsanlæg, udsætninger, regnvandsbassiner og samkørselspladser.

 

I forbindelse med brodesign, hvor flere udbud har været i totalentreprise, har Møller & Grønborg udarbejdet de generelle forudsætninger for overførte broer. Broernes design har rod i samme typologi, mens der er mulighed for optimeringer fra totalentreprenørene. Yderligere har Møller & Grønborg udarbejdet detaljerede optegninger af dalbroers placeringer i forhold til eksisterende terræn, samt udviklet en ny type 1-fags faunapassage med integreret afskærmning. Som tillæg er der udført detailprojekter af broer for Herningvej og Viborgvej.

 

I relation til formidling og visualisering, har Møller & Grønborg udarbejdet designmanualer for de enkelte udbud, hertil illustrationer og visualiseringer til indhentelse af myndighedstilladelser, samt ført dialog med kommuner og lodsejere. I forbindelse med ekspropriation er der udført visualiseringer til linjebesigtigelse, visualiseringer til detailbesigtigelse og lodsejer-visualiseringer.

 


Bygherre: Vejdirektoratet
Status: 2013 - 2015
Beliggenhed: Holstebro - Herning 
Areal: 40 km