Hovedgrebet i projektet er ”Kildevældsskåret” – en blå, grøn kilde som gennemstrømmer Bryggervangen og ændrer strækningen fra grå gade til grønt bylandskab. Kildevældsskåret består overordnet set af tre elementer: 1; Kanten - som skærer sig gennem byens flade, 2; Naturen - i form af eng og vandplanter, som bryder frem i nye åbninger i byfladen og 3; Vandet – som vælder frem i bunden af åbningerne og skaber et evigt foranderligt bylandskab.

 

Projektet skaber en særlig byidentitet og -kvalitet gennem en kontrasterende sammenstilling af klassiske københavnerløsninger overfor den ufriserede natur. Det grå brokvarter omdannes til et grønt og sanseligt sted for beboere, brugere og københavnere på gennemfart. Igennem projektet vises visionær håndtering af regnvand giver merværdi for mennesker, dyr og planter. Samtidig bliver strækningen, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, et bindeled mellem Fælledparken og Kildevældsparken, og strækningen bliver et bylandskab der opfordrer til leg, bevægelse og ophold.

 

Bryggervangen omdannes fra en grå til en grøn strækning. Vejarealet reduceres med mere end 4000m2 over hele strækningen. Skt. Kjelds Plads bliver Skt. Kjelds Grønne Ø og overgår dermed en forvandling fra at være et trafikrum domineret af overvejende grå og trafikale arealer til at være et levende grønt byrum. Halvdelen af pladsen er ’givet tilbage til naturen’ i form af grønne områder med et netværk af stier som tilgodeser bløde trafikanter, og vejarealret på pladsen er reduceret med ca. 30 %.

 

Citat fra projektbeskrivelsen:
Den vilde natur, vandet og byen samles i et kontrastfyldt møde mellem det det grønne og det grå. Naturen kræver sin ret. Og som en ustyrlig mælkebøtte bryder den op gennem asfalten i en grøn kraftudladning og et skår i byen opstår. Et skår der, som et blå-grøn manifest, bringer engen tilbage til Bryggervangen.

 


Bygherre: Københavns Kommune
År: 2015
Beliggenhed: København
Areal: 2 Ha