Møller & Grønborg har udarbejdet landskabsanalysen der indgår som baggrundsrapport i VVM-undersøgelsen af en omfartsvej ved Ribe. Baggrundsrapporten giver en samlet vurdering af hvordan og i hvilken grad landskab og arkitektur påvirkes visuelt af forslagene til udbygning af rute 11 ved Ribe. Rapporten indeholder anbefalinger til hvordan projektet optimalt kan indpasses i landskabet ud fra de forudsætninger som forslagene opstiller.

 

Ribe by er en velbevaret middelalderby der ligger helt ud til marsklandskabet som grænser op til Vadehavet. Vadehavet er et unikt landskab i international sammenhæng og blev i 2014 optaget på UNESCOs liste over verdensarv. Øst for Ribe ligger Langenge med store lavtliggende mose- og engområder med et rigt fugle- og dyreliv. Landskabet omkring Ribe rummer en række store og betydningsfulde landskaber med nationale interesser i kraft af sin oprindelse, historie eller visuelle og rumlige kvaliteter. Landskaberne har det til fælles at landskabernes tilstand er god og landskabets karaktergivende elementer fremstår velbevarede.

 

Bygherre: Vejdirektoratet
År:
Offentliggjort 2015
Beliggenhed:
Ribe
Areal:
170 km2