Møller & Grønborg har udarbejdet en masterplan, en udviklingsstrategi samt detaljering af flere nedslag i Tørring bymidte.

 

Indledningsvist har Møller & Grønborg foretaget en kortlægning af Tørrings historiske byudvikling, natur og vådområder, terræn, aktiviteter, centre samt trafikale flow. Gennem kortlægningen er potentialer og udfordringer udpeget, hvilket har ført til en udviklingsstrategi med fem overordnede strategiske indsatser indenfor emnerne: natur, rekreative potentialer, bosætning, identitets- og erhvervsudvikling.

 

På baggrund af strategierne er to nedslag udvalgt til videre detaljering: Bygaden, herunder krydsningen af Gudenåen, og bytorvet.

 

Fokus i detaljeringen af bygaden har været at skabe en visuel sammenhæng langs hele vejstrækningen, begrønne vejrummet samt binde den nordlige og sydlige del af Tørring bedre sammen. Detaljeringen har ført til en beplantningsstrategi for bygaden samt en idéskitse af selve krydsningen af Gudenåen.

 

I udformningen af bytorvet har det centrale været at skabe et identitetsskabende byrum med en frodig, grøn karakter. I forbindelse med detaljeringen er der taget højde for, at det fremtidige bytorv skal rumme det samme antal parkeringspladser som der er i dag.

 

Kortlægningen og de fem strategiske indsatser er blevet præsenteret på et vellykket borgermøde i Tørring, hvor borgerne arbejdede i grupper med konkrete problemstillinger og fik mulighed for at komme med input, som efterfølgende blev indarbejdet i projektet. Masterplanen og nedslagene blev  også præsenteret afslutningsvist for borgerne. Der er afsat nogle midler til realisering af bytorvet og bygaden. Der søges desuden fondsmidler til udførelse af byparken lang Gudenåen.

 

Bygherre: Hedensted Kommune
År: 2016, Udført
Beliggenhed:
Tørring, Hedensted Kommune
Areal: 219.000 m2