I udviklingen af Gellerup fra udsat boligområde til mangfoldig og levende bydel bliver den nye centrale Bygade rygraden for hele den kommende udvikling. Derfor har det været et primært designparameter at orientere det ny kollegies sociale funktioner mod Bygaden i et åbent, levende og mangfoldigt lokalt fællesskab, samtidig med at bibeholde et intimt og trygt kollegiefællesskab indadtil. Langs østsiden af Bygadekollegiet etableres et urbant fortovsareal med opholdssteder og indgange til bygningens østlige længe med fællesrum, vaskeri o.lign. sociale programmer. Bygaden forbindes til kollegiets gårdrum ad portåbninger, som i nattetimer eller ved særlige begivenheder kan lukkes, så gården omdannes til et for kollegiets beboere fuldstændigt privat uderum. Når man træder ind i kollegiets gårdrum oplever man et gradueret sceneskift fra byens susende liv på Bygaden til et mere fredfyldt naturrum i kollegiets gård. Bygadekollegiet og dets udearealer er tilpasset det jævnt skrånende terræn fra nord mod syd, og landskabet er bearbejdet med topografiske bakkeformationer, der skaber et varieret lokalt naturpræget landskab med brugbare rekreative arealer. Gården består samlet set af et grønt bakket landskab med en varieret beplantning af klippede plæner, høje græsser, stauder og træer. Igennem det mildt bakkede naturrum slynger et samlet stisystem sig og tilbyder belagte arealer til bevægelse og ophold.


Dommerbetænkning:
Den landskabelige bearbejdning følger flot op på ambitionerne fra byplan og bygning og skaber 3 zoner til fordybelse, aktivitet og socialt fællesskab. De 3 zoner er rigtig placeret i forhold til flow, sol og udadvendte funktioner i stueplan. Yderligere er de udadvendte funktioner samlet langs HELE Bygaden og flot integreret i bygningen der også formår at inkorporere det store terrænspring inde i bygningen hvilket yderligere giver liv og variation i både rum og facade. Karréen virker velformet og tilpasset både sollys og byens skala mod Bygaden og den mindre skala mod boligerne. Projektet formår at kombinere den optimale karré med det optimale gårdrum. Yderligere er der mange gode tanker omkring passager og koblinger til byen.
Stueplanet mod Bygaden følger med aftrapninger terrænfaldet, så der opnås stor kontakt mellem ude og inde og et meget overbevisende bidrag til livet i byrummet.

Bygherre: Brabrand Boligforening
Samarbejdspartnere: JCN Bolig, Luplau & Poulsen, Adept, Niras
År: 2015, konkurrence
Beliggenhed:
Gellerup, Aarhus
Areal: Landskab: 9000m2 // Bygning: 12500m2