Skitseforslaget for havneområdet i Juelsminde, er udviklet i et samarbejde mellem kommunen, havnen og visionsrådet i Juelsminde. Forslaget er en konkretisering af helhedsplanen for udvikling af hele Juelsminde, og fokuserer på havneområdet. Visionerne om at udvikle Juelsminde til en attraktiv by for bosætning, turisme og arbejdspladser, konkretiseres således i en fysisk plan for havneområdet, hvor fokus er på udvikling af havnen til et bymæssigt ankerpunkt. Forslaget peger på en række fokuspunkter for havnens udvikling, som konkretiseres i en plan for havnen.

 

# FORBIND KYSTPROMENADEN

# SKAB EN ATTRAKTIV HAVNEPLADS, HVOR BYEN MØDER VANDET

# BIND HAVNENS BYRUM SAMMEN

# FORBIND KYSTPROMENADEN OG HØJVANDSSIKRING I ÉT

# SKAB BILFRI BYRUM PÅ HAVNEN OG STYRK DEN TRAFIKALE ANKOMST

# BYG NYT I EN ZONE DER INDRAMMER HAVNENS RUM

# STYRK DEN STEDSBUNDNE BYGGESTIL

# STYRK DE SMUKKE VISUELLE FORBINDELSER

# FORBIND BYEN TIL HAVNEN

# BEVAR DE HISTORISKE SPOR SOM FORTÆLLER OM HAVNENS HISTORIE OG GIVER IDENTITET

 

Planen for havnen peger på udviklingsmuligligheder, både i forhold til at skabe bedre bynære havnemiljøer til ophold og fremme af turisme samt mulighed for nye bebyggelser på havnen som øger mulighederne for bosætning og arbejdspladser i Juelsminde. Planen konkretiserer fokuspunkterne i en fysisk plan hvor de fysiske hovedgrebe består i

- at omdanne arealerne omkring havnebassinen fra trafikrum til byrum,  og disponere trafikken, så der skabes en bilfri zone omkring havnebassinet til promenade, ophold og med indbydende og trygge havnebyrum.

- at styrke adgangen til havnen via en nyt vejføring ad Havnegade og frigøre rum for fremtidig bebyggelse langs havnens sydøstlige side

- at bevare spor af havnens miljø, og styrke havnens forskellige karakteristika; havnepladsen, kajkanten, beddingen og stranden

- at friholde smukke sigtelinjer mellem by, havn og hav

- at styrke ankomsten til havnen ved etablering af en forbedret havneplads, der både visuelt og rumligt forbinder til byen og havet ved at skabe bedre visuel kontakt fra Odelsgade til havnen, samt meget bedre adgang over Odelsgade til havnen.

- at forbedre de rekreative faciliteter ved Stranden og sammenbinde havnen med kystpromenadestien som løber langs kysten mod nord og syd‰•†

at integrere højtvandssikring af havnen i alle fremtidige anlægs- og byggeprojekterBygherre: Hedensted Kommune

Samarbejdspartnere:  Visionsrådet Juelsminde og Juelsminde Havn

År: 2017, Skitseforslag

Beliggenhed: Juelsminde