Under en rammeaftale med Aarhus Kommune rådgiver Møller & Grønborg ift. lokalplan og byggemodning af et 32 ha stort nyt boligområde, som skal rumme 325 nye boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. En del af området skal anvendes til offentlige formål herunder institutioner og botilbud.


Møller & Grønborg er ansvarlig for projektering af grønne områder, beplantning, LAR-løsninger, belægning, mindre broer samt udbud og tilsyn i det nye boligområde, hvor der er et væsentligt fokus på regnvandshåndtering, beplantning og beskyttelse af §3 områder.


Lokalplanområdet fremstår som et kuperet område med smukke landskabelige kvaliteter, som respekteres og indarbejdes i udbygningen af området. Dette sker bl.a. ved at vejene tilpasses eksisterende terræn, og boligområdets inddeling i mindre enheder tager udgangspunkt i de landskabelige træk såsom beskyttede naturtyper og diger samt bevaringsværdig beplantning og vandløb.


Regnvandshåndshåndteringen i området sker på overfladen med små og store regnvandsbassiner, tørbassiner og wadiløsninger.


Wadierne og bassinerne renser og forsinker vandet, inden det ledes til vandløbet, der skærer gennem lokalplanområdet. Wadierne etableres med en robust beplantning af flerårige-, hjemmehørende arter, der tåler såvel periodevis udtørring som oversvømmelse.


Der er i hele projektet arbejdet med at iscenesætte vandets vej og de fremtidige borgers mulighed for at komme tæt på vandet vha broer, stier, trædesten og render til leg. 

 


Bygherre: Aarhus Kommune, Aarhus Vand

Samarbejdspartnere: Viggo Madsen, Niras

År: 2015-21

Beliggenhed: Malling

Areal: 32 ha