Visionen for Design City er at understøtte Koldings position som designby, og Design City skal som bydel være med til at udvikle det kraftcenter for viden og undervisning, der er iværksat i de umiddelbare omgivelser. Design City udvikles som et centerområde og skal indeholde et miks af beboelse, uddannelse, liberalt erhverv, restauranter, caféer, serviceerhverv, kultur- og fritidsaktiviteter m.v.


Møller & Grønborg tegner Design Citys udearealer, herunder ankomstarealer, offentlig tilgængelige byrum og et samlende netværk af veje og stier. Byrummene tilbyder attraktive opholdsarealer med mulighed for varierende aktiviteter. Udearealerne skal herudover sikre at området får en grøn karakter, der skaber gode forbindelser til de omkringliggende områder.


I en større landskabelig kontekst er sammenfletningen af by, vand og landskab et stærkt, karakteristisk træk, som danner grundlag for, at Design Citys byrum gradueres fra det urbane mod byen i vest til det grønne og frodige mod mosen i øst. I udviklingen af Design Citys udearealer differentieres overordnet mellem byrumsforløbet som bygningerne orienterer sig mod, og som skal udgøre opholds- og aktivitetspladser i bydelen, og slyngede vej- og stirum, som vil opleves som grønne og naturlige korridorer i kontrast til byrumsforløbets urbane og belagte torve og pladser.

 

Design City samles af et gennemgående byrumsforløb fra Østerbrogade til det grønne område i øst med tre indbyrdes forbundne byrum: ANKOMSTEN, DESIGNTORVET og OASEN. Byrummene udformes med en samlet designprofil, der gør brug af belægning, beplantning, belysning og inventar, som sikrer en  Genkendelighed igennem området samtidig med, at de enkelte byrum får hver sin identitet og differentieret bearbejdning af elementerne.

 


Bygherre: Design City Kolding

Samarbejdspartnere: LB Consult

År: 2017

Beliggenhed: Kolding

Areal: 42.000 m2