Den nye midtjyske motorvej planlægges mellem Haderslev og Hobro. Møller & Grønborg udført følgende arbejder ifm. strækningen mellem Haderslev og Give:


• Input og deltagelse i indledende workshops omkring linjeføringer


• VVM for landskab og visuelle forhold


• Procesbeskrivelse med fokus på placering af linjeføringer til VVM


• Skitsering af broer, faunabroer, sideanlæg, terrænregulering på udvalgte steder, samt landskabelig tilpasning af anlæggene


VVM’en omfatter løsninger i en korridor henholdsvis øst og vest om Billund. For hver af linjeføringerne arbejdes der med alternativer på flere strækninger. Landskabet som linjeføringerne indfinder sig er interessant, da linjeføringerne ligger vest og øst nord for E20 og følger hovedopholdslinjen syd for E20. Vest for hovedopholdslinjen ligger de store smeltevandssletter og bakkeøer og øst for hovedopholdslinjen ligger det kuperede morænelandskab. Landskabets dannelse spiller derfor en særlig stor rolle i nærværende VVM hvor forskellene mellem landskaberne mod vest og øst er tydelig.


Der er foretaget en kortlægning, analyse og vurdering af eksisterende forhold i undersøgelseskorridoren. Landskabernes værdi beskrives. Værdisætningen af landskaberne tager udgangspunkt i at ramme et niveau der er sammenligneligt i forhold til de landskaber vi har i Danmark. Konsekvenser på landskab og visuelle forhold beskrives, herunder en stillingtagen til om de visuelle konsekvenser er af national, regional eller lokal interesse. Videre forleslås evenetuelle afværgeforanstaltninger. Notatets detaljeringsgrad fokuserer på at beskrive de forhold for landskab og visuelle forhold som bliver berørt af linjeføringerne. Udover de berørte arealer, er de store landskaber beskrevet indledningsvist for at tegne projektet ind i en bredere forståelsesramme.

 


Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2017

Beliggenhed: Strækning mellem Haderslev og Give

Areal: 150 km mulige linjeføringer