Møller og Grønborg har deltaget i minikonkurrencen om udviklingen af det vilde og delvist fredede Natura 2000 område Lille Vildmose. Forslaget indeholder landskabs- og beplantningsstrategi, etablering af vådområder og stiforbindelser, formidlingsrum og udsigtstårne.

 

Lille Vildmose Centret ønsker at udvikle og styrke sin position som videnscenter og formidler af Danmarks natur og den særlige natur ved Lille Vildmose.


Intentionen med projektet er at skabe rammerne for en ordløs og oplevelsesbaseret formidling målrettet børnefamilier, hvor ’det vilde område’ bliver en naturlig forlængelse af formidlingen i centeret. Forslaget rummer et langsigtet perspektiv og forslag til attraktioner, der kan aktiveres her og nu.


Scenen sættes med en idé om at skabe et koncentrat af højmosens tværsnit baseret på stedets naturtypologier. Området ´podes´ med forskellige natur- og landskabstyper, som defineres og styrkes, vælges og disponeres.


Der indarbejdes ny beplantning og landskabelige oplevelsesrum, der skaber en fysisk fortællemæssig ramme for naturformidlingen af ’det vilde område’ - uden at kompromittere det vilde islæt. Tiltagene appellerer til alle sanserne og inviterer til bevægelse og rekreativt ophold.


Tre stisystemer, Vildstien, Højmosestien og Slyngstien, hver især med sit eget formål, taktilitet og niveau af udfordring, skaber adgang til områdets formidlingsrum og aktivitetselementer. Stierne knytter landskabsfortællingens tråde sammen i ét samlet stinetværk og formidler højmosens DNA.


Terrænbehandling udføres, så der skabes sø, rørskov og kærområder, og landskabskarakterer fra omkringliggende højmose, strandenge, klitter og moræneryg samt beplantningstyper indarbejdes.

 


Bygherre: Aalborg Kommune, Lille Vildmosecentret

År: 2016

Areal: 11 ha/ 76 km2

Beliggenhed: Lille Vildmose