MØLLER & GRØNBORG blev grundlagt i 1960 og har siden starten udført helhedsorienteret arbejde af høj kvalitet indenfor arkitektfagområderne Byplan, Landskab, Design, Infrastruktur, Arkitektur, Miljø og Proces.


BYPLAN
Møller & Grønborg er en af de førende danske rådgivere indenfor byplanlægning omfattende strukturplanlægning, bebyggelsesplanlægning, bymidtetransformationer, masterplanlægning, lokalplanlægning og strategisk planlægning. Arbejdet udføres ofte for stat og kommuner, men også internationalt har Møller & Grønborg stor succes. Vi har således stor erfaring med by- og masterplanlægning i Asien, Mellemøsten, Baltikum og Skandinavien som en del af brede internationale teams.
 
LANDSKAB
Landskabsarbejderne spænder fra landskabsplanlægning i stor skala til mindre landskabsopgaver med udformning af friarealer, parker, stier, gader, pladser og herunder belægninger, beplantninger, terrænudformning, belysning, mv. Møller & Grønborg varetager alle projektets faser. Fra problemstilling, program, idé, projektering, udbud, tilsyn, byggeledelse til drifts- og vedligeholdelsesplaner. Vi søger altid at skabe nye, spændende oplevelser for brugeren. Vi arbejder bevidst med rummenes skala og tilpasser dem de menneskelige behov i forhold til leg, ophold, færdsel m.v. Landskabsplanlægning omfatter landskabsopgaver i stor skala, oftest indpasning af tekniske anlæg i landskabet, - og især større infrastrukturprojekter er en kernekompetence M&G har mangeårig erfaring og stor ekspertise i.


DESIGN
Møller & Grønborg designer byens møbler og belysning - cykelstativer, bænke, plinte, pullerter, affaldsbeholdere og udendørs belysning til parker, pladser og veje. Mange af vore design indgår i naturlig forlængelse af igangværende projekter indenfor by- og landskabsopgaver, - og udvikling af nye design pågår hele tiden. I forbindelse med flere vejprojekter, har M&G udviklet og designet vejudstyr som skilte, værn, kanter, mv og ikke mindst er kompetencen og erfaringen stor mht udvikling og design af støjafskærmninger. M&G har i samarbejde med Vejdirektoratet forestået flere rapporter bla. ’Eksempelsamling af støjafskærmninger’.

INFRASTRUKTUR
 
Møller & Grønborg har medvirket til landskabsplanlægning og projektering af de fleste større infrastrukturprojekter i Danmark - udbygning af motorvejsnettet, det danske jernbanenet, naturgas- og højspændingsnettet samt placering af vindmøller på både land og vand. Indenfor vejanlæg har M&G mere end 25 års erfaring. Linieføringsundersøgelser med fokus på vejanlæggets placering i landskabet, forholdet til naboer, trafikantoplevelse af vej og omgivelser og sammenhæng med natur, landskab, bymæssige og kulturhistoriske interesser.
Opgaverne dækker alt fra rådgivning og landskabsplanlægning til projektering, udbud og tilsyn af landskabsarbejder som fx terræn, beplantning, belægning, belysning, støjafskærmninger, m.m.

 

ARKITEKTUR
Møller & Grønborg har lang erfaring i udarbejdelse af forslag til tekniske bygninger eller bygninger i forbindelse med tekniske anlæg fx transformerstationer, kabelstationer, mandskabsbygninger, rensningsanlæg, busterminalbygninger, osv. Opgaverne løses fra idé til projektering, udbud og tilsyn. Derudover har M&G gennemført et utal af broprojekter, fra mindre stibroer til større motorvejsprojekter, såvel i Danmark som internationalt. M&G’s særlige ekspertise er den landskabelige indpasning af bro- og linieføring i relation til omgivelserne samt ikke mindst udformning og design af broen. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med bla. broingeniører, fra idéudformning, projektering, udbud og tilsyn.

 

MILJØ

Med mere end 20 års erfaring på udarbejdelse af VVM-redegørelser (Vurderinger af Virkning på Miljøet) har firmaet opnået en betydelig viden og indsigt. Særligt VVM-redegørelser på større infrastrukturprojekter (Veje, Jernbaner, Højspænding, Vindmøller, m.m), er M&G specialister, og vi tør godt sige blandt de førende. M&G bidrager med vurderinger af projektets konsekvenser på miljøet og vores faglige ekspertise er særligt indenfor arkitektur og landskab med fokus på de landskabsæstetiske konsekvenser. VVM-redegørelsen omfatter beskrivelse og illustrationer af projektet, nul-alternativet og evt. andre alternativer, konsekvensvurderinger med fordele og ulemper, samt forslag til afværgeforanstaltninger.

 

PROCES

Møller & Grønborg har en lang og velfunderet erfaring indenfor procesrådgivning - fortrinsvis indenfor emnerne bygherrerådgivning, brugerinddragelse og demokratiseringsprocesser. Bygherrerådgivning af statslige og kommunale instanser er en af vore stærke sider, og erfaringerne spænder fra infrastrukturelle storskala projekter til udskrivning og bedømmelse af arkitektkonkurrencer. Vi har en lang erfaring indenfor planlægningsmæssige processer og fungerer derfor altid som den fagligt funderede medspiller, der sikrer en velfungerende proces og et optimalt produkt. Yderligere har Møller & Grønborg gennem årene forestået en række demokratiseringsprocesser i forbindelse med byudvikling, kvartersløft, integration m.v. De brugerinddragende processer designes altid i forhold til den enkelte opgaves mål og krav. Men fælles for dem er, at det er i samspillet mellem bruger, arkitekt og opdragsgiver, at de kreative idéer kvalificeres og bedre løsninger skabes.